694-942-905

Wycena nieruchomości

Cele wyceny

Nasza specjalizacja to wycena nieruchomości m.in. dla celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności
 • ustalenia opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • sprzedaży lub nabycia
 • oddania jej w trwały zarząd lub aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu

Zakres usług

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Wycena budynków
 • Wycena mieszkań
 • Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • Wycena nieruchomości lokalowych
 • Wycena lokali użytkowych
 • Wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli
 • Wycena nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych
 • Wycena nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych
 • Wycena nieruchomości zabytkowych i sanatoryjnych
 • Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin

Dokumenty potrzebne do wyceny

Przywołane niżej dokumenty lub protokoły z ich badania stanowią załączniki do operatu szacunkowego wycenianej nieruchomości. Na ich podstawie określany jest stan prawny, techniczno-użytkowy oraz inne cechy mające wpływ na wartość nieruchomości. Zakres dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości należy każdorazowo ustalić z rzeczoznawcą majątkowym.

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów przed zleceniem wyceny nieruchomości znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania operatu szacunkowego. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość uzyskania ich przez rzeczoznawcę majątkowego, w ramach zawartej umowy.

 1. Wycena mieszkań – nieruchomośći lokalowych mieszkalnych
 2. Dokumenty wykorzystywane do wyceny nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej
  • akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
  • zaświadczenie o samodzielności lokalu
  • zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału lokalu (dla spółdzielczych własnościowych praw)
  • plan lokalu
  • inne dokumenty dotyczące nieruchomości

 3. Wycena domów – nieruchomości gruntowych zabudowanych (domy, magazyny, biura)
 4. Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości zabudowanej:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej
  • akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
  • mapa zasadnicza
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile plan został sporządzony
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile została wydana
  • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
  • decyzja o pozwoleniu na budowę
  • dokumentacja techniczna budynku
  • inne dokumenty dotyczące nieruchomości

 5. Wycena działek – nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 6. Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej
  • akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów
  • mapa zasadnicza
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile został sporządzony
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile została wydana
  • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
  • decyzja o pozwoleniu na budowę jeśli została wydana

 7. Wycena nieruchomości komercyjnych (biura, magazyny, zakłady przemysłowe)
 8. W przypadku wyceny nieruchomości komercyjnych zalecane jest indywidualne ustalenie z rzeczoznawcą majątkowym listy dokumentów na potrzeby oszacowania wartości. W przypadku wycen nieruchomości w podejściu dochodowym niezbędny może być wgląd rzeczoznawcy do zawartych umów najmu i dokumentacji finansowej dotyczącej nieruchomości.

 9. Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin
 10. Podstawowe dokumenty potrzebne w procesie wyceny nieruchomości gruntowej, której częścią składową są złoża kopalin:

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • dokumentacja geologiczna złoża kopaliny
  • dokumentacja mierniczo – geologiczna złoża
  • miejscowy plan zagospodarowania terenu górniczego
  • dokumentacja projektowo-kosztorysowa rekultywacji

Ceny usług

Cena operatu szacunkowego uzależniona jest od rodzaju wycenianej nieruchomości, celu sporządzanej wyceny, a także lokalizacji nieruchomości. Wszystkie te czynniki przekładają się na ilość czasu niezbędnego do sporządzenia operatu szacunkowego. Wpływ na cenę ma również kompletność przekazywanej rzeczoznawcy majątkowemu dokumentacji nieruchomości.

Przy wycenie kilku nieruchomości w tej samej lokalizacji istnieje możliwość ustalenia niższej ceny za pojedynczą wycenę.

W celu ustalenia ceny operatu szacunkowego prosimy o pozostawienie pytania poprzez formularz w dziale kontakt, przesłanie wiadomości email lub kontakt telefoniczny.